אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
טופס הצטרפות
טופס העברה
טופס מינוי מוטבים
בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי
טופס עדכון פרטים אישיים
טופס בקשת משיכה
טופס בקשת חתימה ע"י החתמת משאבי אנוש
משיכה בפטור בתקופת קורונה
נספח א'- הצהרת עמית
נספח ב'- בקשת העמית ביחס לאופן משיכת הכספים בקרן
  

הדרכה במילוי הטפסים :

 

להלן הסבר קצר למילוי טפסי הקופה, בטרם משלוחם אלינו יש לוודא כי הטפסים מולאו כנדרש ובאופן מלא. במידה וסעיף מסוים אינו ברור ניתן גם לקבל תמיכה במילוי הטפסים בטלפון: 03-6966077.

 

טופס הצטרפות

 

פתיחת חשבון חדש מצריך חתימה מקורית ולכן את הטופס יש לשלוח בדואר, בצרוף צילום ת.ז.

יש למלא את כל הפרטים בצורה מדויקת כולל מוטבים בחשבון.

 

מינוי מוטבים

 

מינוי מוטבים בחשבון הינו נושא רגיש, ולכן מצריך חתימה מקורית על גבי הטופס.

יש למלא את הטופס תוך הקפדה על חלוקת אחוזים הגיונית בין המוטבים ומס` ת.ז נכונות. את חתימתכם יש לאמת בתחתית הטופס.

יש לצרף לטופס המקורי צילום ת.ז ולשלוח אלינו בדואר.

 

משיכת כספים

 

עד 50 אלפי ש"ח

עמית המעוניין למשוך כספים מהקופה יפנה לסניף של בנק הפועלים, ושם יבצע את הליך המשיכה.

 

מ- 50 אלפי ש"ח ומעלה

עמית המעוניין לבצע משיכה צריך להגיע למשרדי הקרן עם ת.ז ושיק מקורי מבוטל. יש לזהות את העמית ולמלא טופס בקשה למשיכה.

 

כאשר מדובר במשיכת כספים לא נזילים על העמית לצרף בנוסף גם אישור מעסיק על סיום עבודה ושחרור כספים + הצהרה חתומה על ידו שהינו מודע לכך שמשיכת הכספים כרוכה בתשלום מס.

  

העברה בין קופות גמל

       

יש למלא את הטופס תוך הקפדה לחתום בכל המקומות בהם מופיע חתימת העמית.

 

ברוב המקרים העברה אל הקופה מצריכה פתיחת חשבון חדש ולשם כך יש למלא גם טופס הצטרפות. לבירור נא ליצור קשר עם מזכירות הקרן בטלפון:   03-6966077