מידע בשבילך
אודות הקרן
תחומי פעילותה של הקרן
תרשים מבנה אחזקות
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
בעלי מניות ושליטה
נושאי משרה בכירים
בעלי תפקידים בקרן
ממונה על פניות ציבור
תקנון קרן השתלמות
תקנון חברה מנהלת
מדיניות ונהלים
מדיניות ESG
הרכב נכסים
התפלגות אפיקי השקעה
רשימת נכסים
צדדים קשורים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתיים
דוחות רבעוניים 2012-2015
דוחות רבעוניים לשנת 2016
דוחות רבעוניים לשנת 2017
דוחות רבעוניים לשנת 2018
דוחות רבעוניים לשנת 2019
דוחות רבעוניים לשנת 2020
דוחות רבעוניים לשנת 2021
דוחות רבעוניים לשנת 2022
דוח חודשי
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
הורדת טפסים
טופס הצטרפות
טופס העברה
טופס מינוי מוטבים
בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי
טופס עדכון פרטים אישיים
טופס בקשת משיכה
משיכה בפטור בתקופת קורונה
משיכת כספי נפטר
טופס העברה בין מסלולים
טופס הלוואה
  
ק.ס.מ - קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

 

 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בחוזר גמל 2017-9-8 "משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה", נקבעו הוראות לעניין אופן משיכת הכספים בידי יורשים.

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, תאפשר החברה משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א)             יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש"ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו);

ב)             עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג)               המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1)       הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;

2)       הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;

3)       התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

ד)             המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

ה)             החברה בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;

כיצד ניתן למשוך את הכספים?

1.      יש להגיע למשרדי הקרן עם ת.ז ושיק מקורי מבוטל, לצורך זיהוי העמית ולמלא טופס בקשה למשיכה.

2.      יש למלא כתב שיפוי

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי הקרן:

בטלפון מס`: 03-6966077 או בכתובת מייל: keren-kesem@bezeqint.net