אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
הורדת טפסים
  

יש לתאם הגעה מראש

 למשרדי החברה בטלפון:03-6320800

  

בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפורט מספר הקידוד של קרן השתלמות קסם שיצויין על גבי

טפסים ומכתבים בנוגע לעמית בקרן. למספר הקידוד בסופו יתווסף מספר העמית בקרן.

מס הקידוד של הקופה:

520029620-00000000000293-0000-000  

קידוד מסלולי השקעה

520029620-00000000000293-0293-000   כללי

520029620-00000000000293-1820-000    אגח

520029620-00000000000293-1821-000     מניות

 

הודעה אודות השינוי המבני של הקרן
שאלות ותשובות נפוצות