אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
הורדת טפסים
  
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2013
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2014
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2015
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2016
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2017
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2018
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2019
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2020
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2021