אודות הקרן
מדיניות ונהלים
מדיניות ESG
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

במהלך הרבעון האחרון לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

מדיניות השקעות צפויה 2011
מדיניות השקעות צפויה עד לחודש יולי 2012
מדיניות השקעות צפויה מיולי עד אוגוסט 2012
מדיניות השקעות צפויה החל מאוגוסט 2012
מדיניות השקעות צפויה החל מינואר 2013
מדיניות ההשקעה לשנת 2013 החל מ-25.6.2013
מדיניות ההשקעה לשנת 2013 החל מ-25.11.2013
מדיניות השקעות צפויה 2014 עד לתאריך 25.08.2014
מדיניות ההשקעה לשנת 2014 החל מ-25.08.2014
מדיניות השקעות צפויה 2015
אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי
נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
נוהל טיפול בחובות בעייתים
נספחים לנוהל לטיפול בחובות בעיתיים
מדיניות תגמול נושאי משרה
מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2014-2017
מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2020-2023
קוד האתי של קסם
אמנת שירות 2021
מדיניות תגמול לשנים 2016-2019
מדיניות השקעות צפויה 2016
מדיניות השקעות צפויה 2017
מדיניות השקעות צפויה 2018
מדיניות השקעות צפויה 2019
מדיניות השקעות צפויה 2020
מדיניות השקעות צפויה 2021
מדיניות השקעה צפויה יוני 2021
מדיניות השקעה צפויה 2022
מדיניות השקעות אחראיות 2022