אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
דיווח הוצאות ישירות 06.2012
דיווח הוצאות ישירות 12.2012
דיווח הוצאות ישירות 06.2013
דיווח הוצאות ישירות 12.2013
דיווח הוצאות ישירות 06.2014
דיווח הוצאות ישירות 12.2014
דיווח הוצאות ישירות 03.2015
דיווח הוצאות ישירות 06.2015
דיווח הוצאות ישירות 12.2015
דיווח הוצאות ישירות 06.2016
דיווח הוצאות ישירות 12.2016 כללי
דיווח הוצאות ישירות 12.2016 מניות
דיווח הוצאות ישירות 12.2016 אג"ח
דיווח הוצאות ישירות 12.2017
דיווח הוצאות ישירות 12.2018 כללי
דיווח הוצאות ישירות 12.2018 מניות
דיווח הוצאות ישירות 12.2018 אג"ח
דיווח הוצאות ישירות 12.2018 מאוחד
דיווח הוצאות ישירות 12.2019 כללי
דיווח הוצאות ישירות 12.2019 מניות
דיווח הוצאות ישירות 12.2019 אג"ח
דיווח הוצאות ישירות 12.2019 מאוחד