אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

כתובת דואר אלקטרוני לצורך חילופי מידע בין חברות מנהלות ליישום חוזר הכרעות עקרוניות  

hashavakesem@gmail.com

דוח תשואות יומיות שנת 2008
דוח תשואות יומיות שנת 2009