אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
טופס הצטרפות
טופס העברה
טופס מינוי מוטבים
בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי
טופס עדכון פרטים אישיים
טופס בקשת משיכה
משיכה בפטור בתקופת קורונה
משיכת כספי נפטר
טופס העברה בין מסלולים
  

לשם הגשת בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי יש למלא את הטופס באופן מלא וברור ולצרף לו העתק תעודת זהות

את המסמכים יש לשלוח אל החברה:

  • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ארלוזורוב 93 תל אביב 62098.
  • באמצעות פקס שמספרו : 03-7163227
  • באמצעות דואר אלקטרוני:   kesem10@bezeqint.net

לטופס הסרה מהממשק האינטרנטי - לחץ כאן !

דברי הסבר הסרה מהממשק
טופס הסרה מהממשק