אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות אפיקי השקעה
רשימת נכסים
צדדים קשורים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
דו"ח צדדים קשורים 09.2013
דו"ח צדדים קשורים 12.2013
דו"ח צדדים קשורים 03.2014
דו"ח צדדים קשורים 06.2014
דו"ח צדדים קשורים 09.2014
דו"ח צדדים קשורים 12.2014
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 05.2015
דו"ח צדדים קשורים 06.2015
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 09.2015
דו"ח צדדים קשורים 09.2015
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 10.2015
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 11.2015
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 12.2015
דו"ח צדדים קשורים 12.2015
דו"ח צדדים קשורים 03.2016
דו"ח צדדים קשורים 06.2016
דו"ח צדדים קשורים 09.2016 כללי
דו"ח צדדים קשורים 09.2016 אג"ח
דו"ח צדדים קשורים 09.2016 מניות
דו"ח צדדים קשורים 12.2016 כללי
דו"ח צדדים קשורים 12.2016 אג"ח
דו"ח צדדים קשורים 12.2016 מניות
דו"ח צדדים קשורים 12.2017 כללי
דו"ח צדדים קשורים 12.2017 אג"ח
דו"ח צדדים קשורים 12.2017 מניות
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 01.2018
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 11.2018
רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע 12.2019
דו"ח צדדים קשורים 12.2020
דו"ח צדדים קשורים 12.2021